دادگر رییس کمیسیون حقوق ورزشی شدنشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با ریاست دکتر صالحی امیری و با حضور اعضای هیات اجرایی در محل کمیته برگزار و روسای کمیسیونهای مختلف معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی و عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در این نشست به عنوان رییس کمیسیون حقوق ورزشی معرفی شد.
همچنین در این نشست برای کمیسیون فرهنگی حجت الاسلام نقویان، کمیسیون ورزش و محیط زیست دکتر منوچهری، کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی شهنازی، کمیسیون پزشکی و ورزشی دکتر نوروزی، کمیسیون توریسم ورزشی مجید شایسته، کمیسیون زن و ورزش مهین فرهادی زاد، کمیسیون آموزش باقرزاده، کمیسیون ورزش همگانی علیپور، کمیسیون ورزشکاران حمید سوریان، کمیسیون بازاریابی مجید کیهانی وکمیسیون همبستگی المپیک ترکان انتخاب شده و انتخاب روسای کمیسیونهای صلح و ورزش و فناوری اطلاعات نیز به جلسات بعد موکول گردید.