توجه:

کاربران محترم
پاسخ نامه های ارسال شده از طریق لینک پیگیری و دریافت پاسخ قابل دریافت و مشاهده می باشد.
به نکات ذیل توجه فرمائید:
- ثبت شماره کارت ملی الزامی است. جهت پیگیری و اطلاع از پاسخ نامه ، ورود شماره کارت ملی ثبت شده مورد نیاز است در غیر اینصورت مشاهده پاسخ نامه امکان پذیر نیست.

- کد پیگری ایجاد شده توسط سیستم را  حتما یادداشت و در حفظ و نگهداری آن کمال دقت داشته باشید.خانه
ثبت نامه
پیگیری و دریافت پاسخ نامه