دوشنبه هفتم خرداد ماه

جلسه مشترک مسئول ورزش بانوان اداره کل با رئیس ونایب رئیس فدراسیون

یکشنبه، 8 بهمن باهماهنگی هیات تیراندازی استان تهران جلسه مشترک مسئول ورزش بانوان اداره کل دکتر شاکری‌فرد با رئیس ونایب رئیس فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان تهران، یکشنبه، 8 بهمن باهماهنگی هیات تیراندازی استان تهران جلسه مشترک مسئول ورزش بانوان اداره کل دکتر شاکری‌فرد با رئیس ونایب رئیس هیات دردفتر مرتضی  قربانی، رئیس فدراسیون و کبری غیاثی، نایب رئیس بانوان برگزار شد.

دراین جلسه درخصوص فعالیتهای بانوان دررشته تیراندازی وبرنامه های فرهنگی درجهت رشد وتوسعه تیراندازی استان تهران دربخش بانوان بحث و گفتگو شد 

کبری غیاثی نایب رئیس بانوان فدراسیون عملکرد بخش بانوان درهیات تیراندازی رابسیار خوب ودرجهت اهداف فدراسیون بیان کردند وسپس  شاکری فرد رئیس  ورزش بانوان اداره کل ازبرنامه هایی که هیات درراستای اهداف اداره کل وبویژه دربخش قهرمانی وهمگانی درسال جاری اجرا نموده است قابل تقدیر دانسته واظهار رضایت نمودند همچنین دراین جلسه زرگر رئیس هیات درخصوص چالشها ومشکلات سخت افزاری اظهار داشتند بااین شرایط سخت وباکمبود امکانات برنامه های هیات متوقف نشده وباکمک باشگاههای خصوصی ودولتی توانسته ایم لیگ استان وهمچنین لیگ دسته یک کشور که بصورت منطقه ایی برنامه ریزی شده است رابه خوبی انجام دهیم همچنین زرگر اشاره داشتندکه نقطه قوت تیراندازی استان تهران دربخش بانوان می باشد ودراین بخش استعدادهای زیادی دررشته تفنگ وتپانچه تاکنون به فدراسیون معرفی گردیدند ودرحال حاضر بیشترین نفرات حاضر درتیمهای ملی ازاستان تهران می باشند.

درپایان مرتضی قربانی ریاست فدراسیون درخصوص توسعه تیراندازی اظهاراتی رابیان نمودند وتأکید داشتند که ماوظیفه داریم برای پیشرفت وتوسعه تیراندازی درسطح کشور تلاش کنیم وهمچنین درخصوص مسائل فرهنگی واخلاقی بویژه احترام به مربیان – پیشکسوتان وورزشکاران وهمچنین تقدیر وتجلیل ازآنان اظهارداشتند که جزو برنامه های هیات باشدکه الحمدالله هیات تهران به خوبی این برنامه ها را انجام می دهداین جلسه باذکر صلوات به اتمام رسید.